Genel

Tilavet Secdesi Nedir ve Nasıl Yapılır

Tilavet secdesi nedir ve tilavet secdesi nasıl yapılır? Kuran'da on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işittiğinde yapılan secdeye Tilavet secdesi denir.

Tilavet secdesi nedir? Kuran’da on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işittiğinde yapılan secdeye Tilavet secdesi denir.

Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Âdemoğlu secde âyetini okuyup secde edince, şeytan ağlar ve ‘Vay benim halime! Âdemoğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum, ama secde etmekten kaçındım, bundan dolayı cehennem benimdir’ diyerek oradan kaçar.” (Müslim, “Îmân”, 35)

Secde ayetlerinin bir kısmında genel olarak müşriklerin yüce yaratıcının karşısında boyun bükmekten ve secde etmekten kaçındıkları anlatılmakta, bir kısmında ise müminler/muhataplar doğrudan secde etmekle emrolunmaktadır.

Kuran’ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kuran okunduğu zaman secde etmiyorlar.” (İnşikak 21).

Bir kimse ancak vacip olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacip hükmüne tabi olur.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Kuran’ı okuyan ve dinleyene secde etmek vaciptir.” (Buhari, Sücud, 10; Zeylai bu hadis için garîb demiştir. bk. Nasbu’r-Raye, II, 178).

Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre (şafi, hanbeli, maliki) tilavet secdesi sünnettir.

Zeyd bin Sabit (r.a) şöyle demiştir:

“Hz. Peygamber’e Necm Süresi’ni okudum ve bizden hiçbir kimse secde yapmadı.” (Buhari, Sücûd 6; Müslim, Mesacid,106; Tirmizi, Cuma, 52; Nesai, İftitah, 50; eş-Şevkani, Neylül-Evtar, III, 101).

Diğer yandan Hz. Ömer’in, Nahl süresindeki secde ayetini okuduktan sonra cemaati secde yapıp yapmamakta serbest bırakmıştır. O, şöyle demiştir: “Allah bize secde yapmayı farz kılmamıştır. Ancak kendiliğimizden dilersek yaparız.” (eş-Şevkani, a.g.e. III, 102).

Tilavet Secdesi Şu Durumlarda Vacip Olur

1. Secde ayetini okumak. Okuyanın kulakları duymasa bile secde gerekli olur.

2. Okunan secde ayetini işitmek veya dinlemek. İşitmek kasıtsız, dinlemek ise kasıtlı olur.

3. Bir imama uymuş olmak, imama uyan kimse imamın okuduğu secde ayetini duymasa bile tilavet secdesi yapar. Çünkü öğle namazı gibi gizli okunan bir namazda imam okuduğu secde ayetinden dolayı secde yapsa cemaat de kendisine uyar.

Allah Teala Kur’anda şöyle buyurmaktadır:

Onlar kendilerine Kuran okununca secde de etmezler.” (Inşikâk,21).

Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacib hükmüne tabi olur.

Peygamber (s.a.v) şöyle buyuruyor:

“Kuran’ı okuyan ve dinleyene secde etmek vaciptir”

Tilavet secdesi yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Tilavet Secdesi Ayetleri

Kur’an-ı Kerim’de on dört yerde secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetler şöyledir;

Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler.” Araf, 206

Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde ederler.” Rad, 15

Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.” Nahl, 49

De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.” Isrâ,107:

Onlara, çok merhametli olan Allah’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.” Meryem,58

“Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor” Hac,18

“Onlara: Rahmân’a secde edin! denildiği zaman: “Rahman da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.” Furkân,60

“(Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler.” Neml, 25

“Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.” Secde,15

“Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tövbe edip Allah’a yöneldi.” Sâd, 24

“Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin!” Fussilet, 37- 38

“Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin!” Necm, 62

“Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.” Inşikâk, 21

“Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş.” Alak, 19

Tilavet secdesinin hükmü nedir?

Bu ayetlerini (secde ayetlerini) okuyanlar ya da duyanlar için bir Tilavet secdesi yapmak gerekir ki bu vaciptir. Bu ayetlerin anlamını okuyan veya dinleyenler için de Tilavet secdesi yapmak gerekir.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır

Tilavet Secdesi
Tilavet Secdesi

Youtube Kanalımızı Takip Ediyor Musunuz?

İnternetten Para Kazanma
İnternetten Para Kazanma Kariyer Fikirleri - İş Firkirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu